RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie art.13 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych ,OJ L 119,4.5.2016, p.1-88

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679z dnia27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) uprzejmie informujemy , że:

1. Administratorem Państwa danych jest SKŁAD BUDOWLANY I OPAŁU USŁUGI TRANSPORTOWE STANISŁAW SADOWSKI z siedzibą 34-100 Tomice ul. Floriańska 221 , NIP 551-001-91-59, Regon : 070436190.

2. W sprawie swoich danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z właścicielem Stanisław Sadowski tel.6000 947 873 lub 33 873 18 19 , adres e-mail: skt1@op.pl

3. Państwa dane osobowe , są przetwarzane przez Administratora w celu :   

  • zawarcia i realizacji umowy na dostawy towarów i usług,
  • nawiązania  oraz podtrzymanie relacji biznesowych, 
  • obsługi sprzedaży oraz     
  • dokonania rozliczeń finansowych 

 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: obsługa sprzedaży oraz podmioty upoważnione przepisami prawa

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do żadnych  osób trzecich   z wyłączeniem podmiotów upoważnionych przepisami prawa 

6. Pani/Pana dane osobowe  będą przetwarzane i przechowywane w czasie realizacji celów , dla którego zostały pobrane przez okres trwania stosunku prawnego pomiędzy administratorem , a także do czasu przedawnienia roszczeń , jakie mogą mieć związek z Państwa osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej , a także przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego , co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Skład Budowlany i Opału Usługi Transportowe w Tomicach z siedzibą w Tomice ul. Floriańska 221 , przysługują Pani/Panu następujące prawa :

  • prawo dostępu do treści swoich danych
  • prawo sprostowania swoich danych osobowych
  • prawo usunięcia danych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • prawo przenoszenia danych
  • prawo wniesienia sprzeciwu  


Posiada Pani/PAN również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani , iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO .

8. Podanie przez Pana /Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży/sprzedaż prowadzona przez nasz Skład Budowlany i Opału Usługi Transportowe wymaga przeprowadzenia  czynności z obowiązków ustawowych.

 

 

                                                                                                                          Z poważaniem                                         

                                                                                                                    Stanisław Sadowski